Na aké choroby a indikácie je vhodná oxygenoterapia v hyperbarickej komore?

I. indikácie akceptované poisťovňou:

 • 1.skupina ~ HBO s rozhodujúcim významom pre konečný výsledok liečby
  • a. Otrava plynmi (počet expozícií 5, počet sérií 1)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T58  Toxický účinok oxidu uhoľnatého
   • T59  Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov
    • T59.0  Oxidy dusíka
    • T59.1  Oxid siričitý
    • T59.2  Formaldehyd
    • T59.3  Slzotvorný plyn
    • T59.4  Plynný chlór
    • T59.5  Plynný fluór a fluorovodík
    • T59.6  Sírovodík
    • T59.7  Oxid uhličitý
    • T59.8  lné bližšie určené plyny, dymy a výpary
    • T59.9  Nešpecifikované plyny, dymy a výpary
  • b. Crush syndróm (počet expozícií 15-30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T79.5  Poúrazová anúria
   • (Crush syndrom, zlyhanie obličiek po dlhotrvajúcom  stlačení končatiny)
   • T79.6  Poúrazová ischémia svalu
   • (Syndróm kompartmentu, Volkmannova ischemická kontraktúra)
  • c. Plynová embólia (počet expozícií 3, počet sérií 1)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T79.0  Vzduchová embólia (poúrazová)
   • nezahŕňa vzduchovú embóliu komplikujúcu :
   • - potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (000 ‐ 007, 008.2)
   • - ťarchavosť, pôrod a popôrodie (088.0)
   • T80.0  Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
  • d. Ťažké zmiešané bakteriálne infekcie (počet expozícií 15-20, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • A41.4  Septikémia vyvolaná anaeróbmi
   • A41.5  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (Gramnegatívna septikémia NS)
   • A41.8  lná špecifikovaná septikémia
   • A41.9  Nešpecifikovaná septikémia (Septický šok)
   • A48 lné bakteriálne choroby nezatriedené inde
   • A48.0  Plynová gangréna - Klostrídiová (celulitida, myonekróza)
 • 2.skupina ~ HBO s výrazne pozitívnym významom pre konečný výsledok liečby
  • a. Diabetes mellitus (DM) s komplikáciami (počet expozícií 25-30, počet sérií 3-4)
   » » indikácie pre Dg s kódom MKCH E10 až E14  [zbaľ/ rozbaľ]
   • okrem základných diagnóz aj:
   • H 36.0  diabetická retinopatia
   • G 59.0  diabetická mononeuropatia
   • G 63.2  diabetická polyneuropatia
   • G 10.5  ulceronekrotické defekty dolných končatín, vred, gangréna
   • I 79.2   periférna angiopatia
  • b. Ischemické vredy (Ulkus cruris) pri I CH OK (počet expozícií 30, počet sérií 4)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • okrem základných diagnóz aj:
   • 170.2  Ateroskleróza končatinových artérií
   • (Aterosklerotická gangréna, ulceronekrotické defekty dolných končatín)
   • 173.1  tromboangitis obliterans [Buerger]
  • c. Komplikácie varixov dolných končatín (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • 183.0  Varikózne žily dolných končatín s vredom
   • (všetky stavy pod 183.9 s vredom alebo označené ako ulcerózne)
   • 183.2  Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
   • (všetky stavy pod 183.9 s vredom a zápalom)
   • 183.9  Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu
   • - flebektázia dolnej končatiny (ktorejkoľvek častí), alebo na bližšie neurčenom mieste
   • - varikózne žily dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti), alebo na bližšie neurčenom mieste
   • - varixy dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti), alebo na bližšie neurčenom mieste
  • d. Implantačná chirurgia (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T86.8  Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva
   • (zlyhanie alebo odvrhnutie transplantovanej kože (aloštep) (autoštep))
   • Komplikácie charakteristické pre znova pripojenie (replantáciu) a amputáciu:
   • T87.0  Komplikácie znova pripojenia (časti) hornej končatiny
   • T87.1  Komplikácie znova pripojenia (časti) dolnej končatiny
   • T87.4  lnfekcia amputačného kýpťa
   • T87.5  Nekróza amputačného kýpťa
  • e. Postradiačné - indukované lézie tkanív (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • L58.0  Akútna dermatitída z ožiarenia
   • L58.1  Chronická dermatitída z ožiarenia
   • L58.9  Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia
   • lné radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva
   • L59.0  Erythema ab igne [dermatitis ab igne]
   • L59.8  lné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením
   • L59.9  Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením
  • f. Náhla hluchota (počet expozícií 10, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • H83.3  Vplyvy hluku na vnútorné ucho
   • - zvuková trauma
   • - strata sluchu vplyvom hluku
   • H91.2  Náhla idiopatická strata sluchu
   • (náhla strata počutia NS)
  • g. Osteomyelitída a ostreonekróza (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • Osteomyelizída
   • M86.3  Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída
   • M86.4  Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou
   • M86.5  lná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída
   • M86.6  lná zdĺhavá osteomyelitída
   • Osteonekróza
   • M87.0  Idiopatická aseptická nekróza kosti
   • M87.1  Lieková ostreonekróza
   • M87.2  Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom
   • M87.3  lná sekundárna osteonekróza
   • M87.8  lná osteonekróza
   • M87.9  Bližšie neurčená osteonekróza
  • h. Poškodenie mozgu. miechy a periférnych nervov (počet expozícií 10-30, počet sérií 1-3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
   • G45.0  Syndróm vertebrobazi lárnej artérie
   • G45.1  Syndróm krčnice (hemisférický)
   • G45.2  Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie
   • G45.3  Amaurosis fugax
   • G45.8  lné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy
   • G45.9  Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat (Spazmus mozgovej artérie)
  • i. Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 -I67)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • G46.0*  Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)
   • G46.1*  Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)
   • G46.2*  Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)
   • G46.3*  Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 ‐ 167†)
   • G46.7*  vlné lakulárne syndrómy (I60 ‐ I67†)
   • G46.8*  lné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 ‐ I67†)
   • G51.0   Bellovo ochrnutie (ochrnutie tváre)
   • G62.0   Polyneuropatia zapríčinená liečivom
   • G62.2   Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
   • G62.8   lné špecifikované polyneuropatie
   • G93.1   Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde (hypoxia mozgu, apalický sy.)
   • G93.6   Opuch mozgu
    (nezahŕňa: mozgový edém zavinený poškodením pri porode (P11.0); traumatický (S06.1) )
   • G93.8   lné špecifikované poruchy mozgu
    (podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny)
   • G95.1   Vaskulárne myelopatie
    • Akútny infarkt miechy (embolický)
    • Akútny infarkt miechy (neembolický)
    • Arteriálna trombóza miechy
    • Hematomyelia
    • Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitida
    • Opuch miechy
   • G95.2   Nešpecifikovaná kompresia miechy
   • G95.8   lné špecifikované choroby miechy (myelopatia - vyvolaná liečivami; vyvolaná oživením)
   • S06.1   Poúrazový opuch mozgu (po úraze, operách, intoxikácii)
   • S06.2   Difúzne poranenie mozgu
   • S06.3   Ložiskové poranenie mozgu
 • 3.skupina ~ obligátne indikácie
  • a. Postradiačné lézie CNS (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • G 62.8  Iné špecifikované polyneuropatie
    Polyneuropatia zapríčinená žiarením
   • G 93.8  Iné špecifikované poruchy mozgu
    Postradiačná encefalopatia
   • G 95.8  Iné špecifikované choroby miechy
    Myelopatia vyvolaná ožiarením
  • b. Akútne oftalmologické príhody (počet expozícií 15, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • H 34.1  Oklúzia a centralis retinae
  • c. Nehojace sa rany (počet expozícií 30, počet sérií 3)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • L98  Dekubitálny vred - preležanina
    Preležanina, Vred po obväze, Tlakový vred
  • d. Popáleniny a omrzliny (počet expozícií 30, počet sérií 2)
   » » indikácie pri Dg  [zbaľ/ rozbaľ]
   • T20-25  Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia
   • T26-28  Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány
   • T29-32  Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela
   • T33-35  Omrzliny
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie